Частна лесовъдска практика

Като лицензирани лесовъди с дългогодишен отпит в сферата на горското стопанство, развиващи частна лесовъдска практика, ние предлагаме група от горскостопански услуги насочени предимно към хората притежаващи собствени (частни) гори. Предлагаме различни горскостопански услуги. Основната ни цел е създаване на устойчиви горски екосистеми, спазване на законовите норми и удовлетворение от работата, както за нашите клиенти така и за нас самите.
Към работата си се отнасяме с изключителен професионализъм и винаги сме водени от постигането на баланс между нуждите на гората и интереса на хората.

снимка 1

Горскостопански услуги

 

1

Горскостопански програми

Изготвяне на горскостопански програми за частни гори

Основна цел на горскостопанската програма (ГСП) е въз основа на извършената инвентаризация на горските територии и при необходимост от допълнителни проучвания да даде насоки за стопанисването им. Основна й задача е въз основа на характеристиката на горската територия, състоянието на насажденията и наличното възобновяване да се планират горскостопански дейности. Това планиране се извършва въз основа на действаща инвентаризация и допълнителни теренни проучвания.
Горскостопанската програма влиза в сила след одобрението й от съответната Регионална дирекция по горите (РДГ), в чийто териториален обхват се намира горският имот.

Маркиране

2

Маркиране на подлежащите за сеч дървета и изготвяне на документи необходими за издаване на позволително за сеч

Маркирането на подлежащите за сеч дървета се извършва като се спазват насоките на стопанисване на насажденията посочени в съответната ГСП след одобряването й от РДГ, при спазване на нормативните изисквания произтичащи от Закона за горите (ЗГ) и действащите наредби към него.

3

Позволителни за сеч

Издаване на позволително за сеч и извоз

Това е документ, който законово дава право да се извърши сечта на маркираните дървета.

Експедиция

4

Експедиция на добитата дървесина

Кубиране и маркиране на добитата дървесина и издаване на превозен билет необходим за нейното транспортиране.

5

Изкупуване на гори

Изкупуване на частни гори

Изкупуваме частни гори със земята или само дървесината предвидена за сеч (стояща дървесина на корен).

Основно дейността ни е свързана с горскостопански услуги и частна лесовъдска практика, които извършваме  в Областите Стара Загора и Търговище.

За да можем да започнем работа във вашата гора първоначално ще са ни необходими следните документи:

Документ за собственост

Решение на поземлена комисия за възстановяване на гората; нотариален акт за собственост ; договор за делба/ съдебно решение за делба, т.нар. съдебна делба/ , като се представя един от трите документа.

1

Удостоверение за наследници

Ако гората е възстановена на общия наследодател се изисква и удостоверение за наследници. Удостоверението за наследници се получава от съответната община, където е последната адресна регистрация на починалия наследодател.

read more

Скица на имот

Издава се от регионалната „Служба по геодезия, картография и кадастър” (СГКК), обслужваща землището където се намира имота. Скицата е валидна 6 месеца от датата на издаване или презаверяване.

read more

Лесовъдите са най-активната част от обществото, която стои зад поддържането на горските екосистеми и развитието на селските райони. Лесовъдите наред със собствениците на гори (над 1 млн. след реституцията в България) имат важна роля за стопанисването и опазването на тези природни богатства. Надеждата за устойчиво управление е насочена към собствениците на гори, защото разбирането им за ползите, които горите предоставят, се основава на силна лична привързаност и ангажираност към горите, която се предава на поколенията.

„Нейното очарование е очарованието на живота. Неведомата й сила е във властното й обаяние на сурова и нежна майка, която ражда, кърми, която дава и ни закриля, вдъхновява и дарява.
Какво ли не е дала тя на хората! Списъкът на нейните благодати, който почва с въздуха и свършва с водата, е всеизвестен и безкраен, но на нейния празник не за тези благодати ми се иска да говорим : за въздуха, водата и дърветата, но за красотата и вълшебствата на „зеления мир” , които не влизат в производствените планове и сметки, за нетленните й дарове, за нейните удивителни загадки.”

Откъс от разказ „Гора” от Николай Хайтов