Ландшафтно проектиране

Специфичното при  едно ландшафтно проектиране и това което го прави уникално е използването на живата материя. Голямото видово и родово разнообразия в света на растителното царство,  както и постоянната динамика на растеж и сезонна позволява на нас ландшафтните архитекти да създаваме красиви и неповторими кътчета. Ние предлагаме достъпно и качствено ландшафтно проектиране.Основната ни цел при изготвянето на един проект за озеленяване, независимо неговият размер, е  постигане на баланс между желанията на инвеститора, нашите виждания и нормативната уредба .

Защо да изберете нас

0snimka

При създаването на проекта винаги  държим да поддържаме контакт с клиента, за да сме сигурни, че резултатите ще му се харесат. Стремим се да това което проектираме да  отговаря и на финансовата рамка, която ни е поставена, за да може проекта да бъде реализиран. В течение на времето и работата ни с различни клиенти разбрахме, че не всеки  има развито въображение относно проектите за озеленяване. Затова развихме система посредством  различни графични средства и похвати за да  представи максимално достъпно това което ще се случи. Основно наше желание  е и посещението на обекта, тъй като много често нещата в реалността са различни от тези които се подават като предварителна информация.

  • Контакт с клиента
  • Подходяща растителност
  • Реалистичен проект
  • Достъпна визуализация
  • Добра цена
  • Посещение на обекта

Проект по част : „Паркоустройство и благоустройство”

 

1

Предпроектни проучвания

Предпроектни проучвания

Тази част включва оглед на обекта; изясняване изискванията на инвеститора /възложителя; заснемане на съществуващата растителност, проучване на местоположението, преобладаващи ветрове, ослънчаване, почевен субстрат; геодезическо заснемане на терена; получаване на задание .

Фитосанитарна експертиза

2

Фитосанитарна експертиза

Тя се изготвя при наличието на съществуваща дълготрайна растителност. Правим подробно обследване на дървесната растителност, а храстовата растителност разглеждаме като масиви. Вземат се под внимание височината на растенията, диаметъра на короната и стъблото, общото състояние на растението, както и дали то попада в границите на бъдещото строително петно. При нужда се входираме нужната документация в съответната община.

3

Идеен проект

Идеен проект

В тази фаза се решават: функционалното зониране и площоразпределението; площната композиция, алеите и алейните настилки; пространствената композиция и растителното оформяне; малките архитектурни форми. Графичната част съдържа ситуационен план , разрези, опорно сравнителен проект. Текстовата част представлява: Обяснителна записка, която съдържа обосновка за функционалното и композиционното решение, обяснение за избраните материали за реализация на проекта, както и възможностите за етапност на реализацията.

Технически проект

4

Технически проект

Тази част на проекта най-общо включва : проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките; дендрологичен проект с подробно описани всички растителни видове и техните количества, изцяло съобразен с местоположението и климатичните условия; проект за поливна система (по желание); проект за електроснабдяване и външно осветление. Текстовата част съдържа количествена сметка на видовете работи и може да съдържа стойностна сметка по уедрени показатели.

5

Работен проект

Работен проект

Той съдържа трасировъчен чертеж; детайли на настилки; посадъчен проект; архитектурни работни проекти и детайли на архитектурни елементи; при необходимост – конструктивни проекти за елементите, които представляват строителни съоръжения; проект за вертикално планиране; количествена и стойностна сметка .

Ландшафтни визуализации

По желание на възложителя допълнително разработваме триизмерна визуализация или клип на разработката. За придобиване на по-ясна представа за подбраната растителност прилагаме и снимков материал на отделните растения. Разработваме и проект за автоматизирана поливна система която е от изключителна важност при създаването на зелените пространства. Ако желаете качествено ландшафтно проектиране или малък проект за озеленяване може да се свържете с нас на посочените адреси.

3D визуализация